Opis realizacji

Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator.

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator.

Projekt "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator" otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego w ramach konkursu „Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ na lata 2007-2013 Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu”.